أحد الأعمى
يوحنا 1:9-38

 

[Return to Index]

 

1 ΚΑΙ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς.

 

2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

 

3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

 

4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι.

 

5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.

 

6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ

 

7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων.

 

8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

 

9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι.

 

10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;

 

11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

 

12 εἶπον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα.

 

13 Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν.

 

14 ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς.

 

15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω.

 

16 ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

 

17 λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν.

 

18 οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος

 

19 καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει;

 

20 ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη·

 

21 πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

 

22 ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα, ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται.

 

23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε.

 

24 ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ· δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν.

 

25 ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.

 

26 εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· τί ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς;

 

27 ἀπεκρίθη αὐτοῖς· εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

 

28 ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον· σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί.

 

29 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν.

 

30 ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς.

 

31 οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾿ ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει.

 

32 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου.

 

33 εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν.

 

34 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.

 

35 Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ;

 

36 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· καὶ τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;

 

37 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν.

 

38 ὁ δὲ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

 

1  وفيما هو مجتاز رأى انسانا اعمى منذ ولادته.


 2  فسأله تلاميذه قائلين يا معلّم من اخطأ هذا أم ابواه حتى ولد اعمى.

 3  اجاب يسوع لا هذا اخطأ ولا ابواه لكن لتظهر اعمال الله فيه.


 4  ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار.
يأتي ليل حين لا يستطيع احد ان يعمل.

 5  ما دمت في العالم فانا نور العالم


 6  قال هذا وتفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الاعمى.

 7  وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام. الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا


 8  فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي.

 9  آخرون قالوا هذا هو. وآخرون انه يشبهه. واما هو فقال اني انا هو.

 10  فقالوا له كيف انفتحت عيناك.


 11  اجاب ذاك وقال.
انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلى عينيّ وقال لي اذهب الى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فابصرت.

 12  فقالوا له اين ذاك. قال لا اعلم.

 13  فأتوا الى الفريسيين بالذي كان قبلا اعمى.

 14  وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. 15  فسأله الفريسيون ايضا كيف ابصر.
فقال لهم وضع طينا على عينيّ واغتسلت فانا أبصر.


 16  فقال قوم من الفريسيين هذا الانسان ليس من الله لانه لا يحفظ السبت.
آخرون قالوا كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الآيات. وكان بينهم انشقاق.

 17  قالوا ايضا للاعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك. فقال انه نبي.

 18  فلم يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فأبصر حتى دعوا ابوي الذي ابصر.


 19  فسألوهما قائلين أهذا ابنكما الذي تقولان انه ولد اعمى.
فكيف يبصر الآن.


 20  اجابهم ابواه وقالا نعلم ان هذا ابننا وانه ولد اعمى.

 21  واما كيف يبصر الآن فلا نعلم. او من فتح عينيه فلا نعلم. هو كامل السن. اسألوه فهو يتكلم عن نفسه.

 22  قال ابواه هذا لانهما كانا يخافان من اليهود. لان اليهود كانوا قد تعاهدوا انه ان اعترف احد بانه المسيح يخرج من المجمع.

 23  لذلك قال أبواه انه كامل السن اسألوه


 24  فدعوا ثانية الانسان الذي كان اعمى وقالوا له اعطي مجدا لله.
نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ.


 25  فاجاب ذاك وقال أخاطئ هو.
لست اعلم. انما اعلم شيئا واحدا. اني كنت اعمى والآن ابصر.

 26  فقالوا له ايضا ماذا صنع بك. كيف فتح عينيك.

 27  اجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا. لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا ألعلكم انتم تريدون ان تصيروا له تلاميذ.

 28  فشتموه وقالوا انت تلميذ ذاك. واما نحن فاننا تلاميذ موسى.

 29  نحن نعلم ان موسى كلمه الله. واما هذا فما نعلم من اين هو.

 30  اجاب الرجل وقال لهم ان في هذا عجبا انكم لستم تعلمون من اين هو وقد فتح عينيّ.

 31  ونعلم ان الله لا يسمع للخطاة. ولكن ان كان احد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع.

 32  منذ الدهر لم يسمع ان احدا فتح عيني مولود اعمى.

 33  لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيئا. 34  اجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلّمنا.
فاخرجوه خارجا

 35  فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله.

 36  اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأومن به.


 37  فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو.

 38  فقال أومن يا سيد. وسجد له

 

 

وحدة تفكير أوسع

تشمل قراءة اليوم معظم الإصحاح التاسع، وهي جزء من وحدة أوسع في إنجيل يوحنا تتألف من الإصحاحات 7 لغاية 9. مثل قراءة الأسبوع الماضي، يوجد حديث طويل يتبعه البرهان على مصداقيّة هذا الحديث. نقع هنا أيضًا على التقنية نفسها. إن الإصحاحات 7 و 8 هي الأحاديث، والإصحاح التاسع يبرهن أن المسيح هو بالفعل ماء الحياة و نور العالم.

 

ملاحظات

ههنا آخر قراءة لفترة ما بعد الفصح والتي تشدد (كما شدّدت كلّ القراءات السابقة) على اسبقية السمع على النظر. نحن، بالأخص الأرثوذكس، اعتدنا في تعليمنا أن نضع التوكيد على عنصر النظر و الرؤية لذلك نسيء بسهولة تامة فهم مقطع اليوم. إن النظر في لغة الانجيل ليس سوى الفهم، والفهم مرتبط بكلمات التعليم.

 

بالفعل:

 من هذا المنظار، لم يكن الفريسيون، أخصام يسوع، مطّلعين على العجيبة

نفسها. كان ظهورهم للمرة الأولى بعد العجيبة. ويتمحور كامل نشاطهم في القصة حول ما تبلّغوه. يستعلمون، في هذا المقطع، ثلاث مرات عن البلاغ أن إنسانًا أعمى قد شُفي.

 يُستهلّ هذا المقطع بالتصريح أن يسوع هو نور العالم (قارن يو 12:8)

وهذا ما قيل أولا وقبل كل شيء عن كلمة الأنجيل في يو 4:1. يجلب يسوع الحياة والنور للعالم بواسطة تعليمه. لهذا السبب، في النهاية، يُطلب من الأعمى الذي شُفي، أن يؤمن بيسوع على أنه ابن الإنسان أي ما معناه، مثل النبي حزقيال، الشخص الحامل الرسالة المحتومة بالرفض وبالرغم من هذا، معروضة في كتابه على أنها السبيل الوحيد للحياة الجديدة لمن يقرر أن يقبلها. يرفض الفريسيون أن يسمعوا/يصغوا (آية 27) إلى البلاغ، وبتصرفهم هذا، يرفضون أن يصيروا تلاميذ المسيح (آيات 27 و28). إن الرسل، الذين يدور المقطع حول سؤالهم الذي طرحوه على معلمهم، مدعوون أن يحذو حذو الرجل الأعمي الذي شُفي حتى لو كلّفهم الأمر أن يصيروا مطرودين خارجًا (آيات 34 و35): وأن يؤمنوا أن يسوع أُرسل ليعمل أعمال الله (آيات 3 و4) كمعلّم/راباي أي ما معناه بواسطة كلمة التعليم التي هي أيضًا كلمة الدينونة (يو 19:5_30) كما في حالة حزقيال.

   يمكن أيضًا رؤيـة محورية الرسالة على حساب الرؤيـا في أن شفاء

الرجل الأعمى حدث بالفعل عندما اغتسل في بركة سلوام (الذي تفسيره مُرسل) (آية 7). مُرسل هي ترجمة العبارة اليونانية ἀπεσταλμένος وهي إسم مفعول مشتق من الفعل ἀποστέλλω (أرسَلَ) وهذه إذًا طريقة ثانية للقول رسول (ἀπόστολος). وهذا يعني أن المرء يُشفى من عماه عند قبوله نور تعليم الإنجيل الذي ينقله المعلّم/الراباي يسوع.


 

2005 Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies - All information and media provided by OCABS on the OCABS web site is for the personal use of clergy, students, educators, scholars and the public. Any commercial use or publication (electronic or otherwise) is strictly prohibited.